Contact

Contact

BNERC building beta

Bio-Nano Electronics Research Centre
Toyo University

Address:
2100, Kujirai, Kawagoe,
Saitama, 350-8585
Japan

Tel:  +81 49 239 1375
Fax:  +81 49 234 2502
E-mail:  bnel@toyo.jp
URL:    http://bionano.toyo.ac.jp/COEtop.htm
            https://www.toyo.ac.jp/research/labo-center/bnel

map